O projektu

Partnerji

Vodilni partner projekta LIFE ClimatePath 2050

Logo IJS Center za energetsko učinkovitost

IJS, Institut »Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitost koordinira izvajanje projekta in vseh posameznih aktivnosti: analize potencialov, razvoj modelov in orodij, pripravo projekcij emisij TGP z oceno učinkov. Poleg tega prispeva k projektu analize in razvoj modelov za sektorje: raba goriv v industriji, gospodinjstvih in prometu ter lokalni oskrbi z energijo, procesnih emisijah in odpadkih ter horizontalne analize mikro ekonomskih učinkov, emisij TGP in onesnaževal zraka ter druge.

Koordinira tudi aktivnosti za nadgradnjo nadgradnjo sistema spremljanja izvajanju ukrepov in vsakoletno pripravo Podnebnega ogledala. V sodelovanju s partnerji pripravlja analize obstoječih ukrepov.

V sodelovanju z MOP koordinira interakcijo med analizami in  odločevalci, ter aktivnosti, ki bodo omogočile več in boljšo uporabo analitičnih podlag za odločanje.

V sodelovanju s partnerji izvaja projektne aktivnosti za lokalne skupnosti.

Partnerji projekta

ELEK, načrtovanje, projektiranje in inženiring, d.o.o., se v projektu a osredotoča na potenciale za zmanjšanje emisij v sektorjih oskrba z energijo, industrija in horizontalne nove tehnologije. Z modelom optimiranja razširitve elektroenergetskega sistema ELEK izračunava dolgoročne energetske bilance in projekcije kazalcev zanesljivosti in konkurenčnosti v sektorju elektroenergetika.

GI ZRMK – Gradbeni Inštitut ZRMK d.o.o. se v projektu osredotoča na potenciale za zmanjšanje emisij TGP v sektorju stavb, zlasti prispevek ukrepov na ovoju stavb. Posebej se posveča vprašanjem izvedljivosti ukrepov v stavbah kulturne dediščine, ranljivih gospodinjstvih ipd.

IER – Inštitut za ekonomska raziskovanja je odgovoren za razvoj makroekonomskega modela, ki bo v projektu povezan z energetskim modelom. V analizi podnebnih poti prispeva ocene družbeno ekonomskih učinkov scenarijev zmanjševanja emisij TGP.

KIS – Kmetijski inštitut Slovenije se v projektu osredotoča na potenciale za zmanjšanje emisij TGP v kmetijstvu in sicer  v IPCC sektorju kmetijstvo, v sektorju raba tal spremembe rabe tal za področje kmetijstvo in pri rabi energije v kmetijstvu. V analizi podnebnih poti pripravlja projekcije emisij TGP v naštetih sektorjih. V analizi podnebno ogledalo pripravlja analize obstoječih ukrepov v IPCC sektorju kmetijstvo.

PNZ,  svetovanje projektiranje, d.o.o. se v projektu osredotoča na potenciale za zmanjšanje emisij TGP v prometu, zlasti glede možnosti za zmanjšanje obsega prometnega dela. V analizi podnebnih poti pripravlja projekcije prometnega dela in delitve prometa med načine prevoza.

GIS – Gozdarski inštitut Slovenije se v projektu osredotoča na potenciale za zmanjšanje emisij TGP v sektorju raba tal, spremembe rabe tal za področje gozdarstva. Je odgovoren za razvoj modela za projekcije ponorov emisij in emisij TGP,  in v analizi podnebnih poti pripravlja projekcije emisij TGP iz navedenega sektorja.

Projekt je financiran iz finančnega mehanizma LIFE, ki ga upravlja Evropska komisija, in iz Sklada za podnebne spremembe Ministrstva za okolje in prostor RS.