Rezultati Slovenije

Gozdarstvo

Državni cilji v obdobju do leta 2020 po Odločbi 406/2009/ES ne vključujejo emisij in ponorov toplogrednih plinov v sektorju rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF). V okviru OP TGP si je Slovenija zastavila cilj uveljavljanja ponorov pri izpolnjevanju ciljev zmanjšanja emisij TGP v okviru obveznosti Skupnosti in v okviru mednarodnih sporazumov v pripravi, ter razvoj metodologij in nadgradnjo spremljanja ponorov in emisij TGP.

V letu 2019 je sektor LULUCF kot celota predstavljal neto ponor velikosti -101 kt CO2 ekv. Ponori v sektorju so drastično upadli od leta 2014 dalje, in sicer potem, ko so bili gozdovi močno prizadeti zaradi naravnih ujm. V obdobju 2014–2018 so bile letne izgube v gozdovih, ki vključujejo posek (redni in sanitarni) in mortaliteto, večje, kot je bil letni prirastek, zato so bila gozdna zemljišča vir emisij. Vir ponorov v letu 2019 so bili travinje in pridobljeni lesni proizvodi, in sicer v višini -364 oz. -253 kt CO2 ekv. V tem letu so največ emisij v sektorju prispevali gozdna zemljišča, njivske površine in naselja, skupaj 502 kt CO2 ekv. Najmanj emisij še vedno prispevajo mokrišča, le-te pa predstavljajo zgolj 2 % skupnih neto emisij v sektorju.

Pregled kazalcev in doseganja zastavljenih ciljev v letu 2019 ter utemeljitve ocene perspektive doseganja cilja v letu 2020

Kazalci za sektor raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo so v celoti dostopni na spletni strani ARSO.

Pregled izvajanja instrumentov na področju rabe zemljišč, sprememb rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF)

Podrobnosti o izvajanju instrumentov za zmanjšanje emisij TGP v sektorju LULUCF so predstavljene v kataloških zapisih.

Več o stanju na področju zmanjševanja emisij TGP v sektorju LULUCF, najdete v Zvezku 5 v poglavju 4.