Rezultati Slovenije

Gozdarstvo

Državni cilji v obdobju do leta 2020 po Odločbi 406/2009/ES niso vključevali emisij in ponorov toplogrednih plinov v sektorju rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF). V okviru OP TGP si je Slovenija zastavila cilj uveljavljanja ponorov pri izpolnjevanju ciljev zmanjšanja emisij TGP v okviru obveznosti Skupnosti in v okviru mednarodnih sporazumov v pripravi, ter razvoj metodologij in nadgradnjo spremljanja ponorov in emisij TGP. Do leta 2030 je cilj zagotoviti, da sektor LULUCF ne bo proizvedel neto emisij (po uporabi obračunskih pravil), tj. emisije v sektorju LULUCF ne bodo presegle ponorov. V predlogu revidirane uredbe (EU) 2018/841 je Evropska komisija Sloveniji določila cilj doseči ponor v višini 146 kt CO2 ekv v letu 2030.

V letu 2020 je sektor LULUCF kot celota predstavljal neto ponor velikosti -4.736 kt CO2 ekv. Ponori v sektorju so drastično upadli od leta 2014 dalje, in sicer potem, ko so bili gozdovi močno prizadeti zaradi naravnih ujm. V obdobju 2014–2018 so bile letne izgube v gozdovih, ki vključujejo posek (redni in sanitarni) in mortaliteto, večje, kot je bil letni prirastek, zato so bila gozdna zemljišča vir emisij. V letih 2019 in 2020 je posek v gozdovih precej upadel, kar je glavni dejavnik, da se je trend neto emisij obrnil. Vir ponorov v letu 2020 so bili gozdna zemljišča, travinje in pridobljeni lesni proizvodi, in sicer v višini -4.547, -403 oz. -142 kt CO2 ekv. V tem letu so največ emisij v sektorju prispevale njivske površine in naselja, skupaj 344 kt CO2 ekv. Najmanj emisij še vedno prispevajo mokrišča, le-te pa predstavljajo zgolj 0,05 % skupnih neto emisij v sektorju. V letu 2020 so bile največje spremembe neto emisij v naseljih ter na mokriščih in drugih zemljiščih glede na leto 2005. Ponor na gozdnih zemljiščih se je zmanjšal od leta 2005 do leta 2020 zmanjšal za 37 %.

Pregled kazalcev in doseganja zastavljenih ciljev v letu 2020

Kazalci za sektor raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo so v celoti dostopni na spletni strani ARSO.

Pregled izvajanja instrumentov na področju rabe zemljišč, sprememb rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF) za leto 2020

Podrobnosti o izvajanju instrumentov za zmanjšanje emisij TGP v sektorju LULUCF so predstavljene v kataloških zapisih.

Več o stanju na področju zmanjševanja emisij TGP v sektorju LULUCF, najdete v Zvezku 5 v poglavju 4.