Rezultati Slovenije

Letno podnebno ogledalo

Podnebno ogledalo je dokument, v katerem so predstavljene glavne ugotovitve spremljanja izvajanja ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP).

Vanj so vključeni kazalci, namenjeni spremljanju učinkov izvajanja ukrepov, in pregled izvajanja teh ukrepov. Prikazano je tudi doseganje ciljev, ki si jih je Slovenija zastavila na področju zmanjševanja emisij TGP, enegetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije. Pomemben del Podnebnega ogledala je povzetek za odločevalce, v katerem so strnjeni glavni zaključki spremljanja izvajanja ukrepov, po potrebi skupaj s predlogi za boljše usmerjanje ukrepov in pričakovanimi učinki teh aktivnosti. Namen Podnebnega ogledala je namreč ravno podpora pri odločanju o usmerjanju aktivnosti, ki je potrebno za nadgradnjo izvajanja obstoječih ukrepov. Z vključevanjem deležnikov v proces priprave dokumenta želimo vzpostaviti sistem, v katerem bo izvajanje ukrepov s spremljanjem smiselno zaokroženo v stalni krog izboljšav (načrtuj – izvedi – preveri – ukrepaj). V okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050 je podnebno ogledalo izšlo trikrat, in sicer v letih 2018, 2019 in 2020. Podnebno ogledalo 2021 in Podnebno ogledalo 2022 predstavljata nadaljevanje spremljanja izvajanja podnebnih ukrepov izven projekta LIFE Podnebna pot 2050 in sta bili pripravljeni v okviru posebne naloge za Ministrstvo za okolje in prostor.

PODNEBNO OGLEDALO 2022

Podnebnem ogledalu 2022 so predstavljene glavne ugotovitve spremljanja izvajanja ukrepov za zmanjšanje emisij TGP v letu 2021. Čeprav je Slovenija cilja na področjih emisij neETS, to so emisije iz virov, ki niso vključeni v evropsko shemo za trgovanje z emisijami, in energetske učinkovitosti za leto 2020 dosegla, to za dolgoročno obvladovanje rabe energije in emisij TGP ne bo dovolj. Cilji za leto 2030 so v primerjavi s cilji za leto 2020 bistveno bolj zahtevni in se še zaostrujejo. Za njihovo doseganje bo treba pospešiti izvajanje že obstoječih ukrepov in pripraviti nabor novih, dodatnih ukrepov. Ob tem bo treba na prvo mesto postaviti energetsko učinkovitost in dostop do nje zagotoviti tudi ranljivim skupinam prebivalstva. Več si lahko preberete v naslednjih zvezkih Podnebnega ogledala 2022:

Podnebno ogledalo 2022 smo pripravili na Institutu »Jožef Stefan«, Centru za energetsko učinkovitost, skupaj s PNZ svetovanje projektiranje, Kmetijskim inštitutom Slovenije in Gozdarskim inštitutom Slovenije. Metodologija za pripravo Podnebnega ogledala je bila razvita v okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050.

PODNEBNO OGLEDALO 2021

V Podnebnem ogledalu 2021 so predstavljene glavne ugotovitve spremljanja izvajanja ukrepov za zmanjšanje emisij TGP v letu 2020. Čeprav bo Slovenija na področju emisij neETS, to so emisije iz virov, ki niso vključeni v evropsko shemo za trgovanje z emisijami, cilj za leto 2020 dosegla, to za doseganje ciljev v letih 2030 in 2050 ne bo dovolj.  Podnebno nevtralnost do sredine tega stoletja, kar si je Slovenija zastavila tudi z Dolgoročno podnebno strategijo (ReDPS50), lahko dosežemo le ob njeni ustrezni umestitvi med politične, razvojne in izvedbene prioritete ter s takojšnjo okrepitvijo izvajanja podnebnih ukrepov. Več si lahko preberete v naslednjih zvezkih Podnebnega ogledala 2021:

Podnebno ogledalo 2021 smo pripravili na Institutu »Jožef Stefan«, Centru za energetsko učinkovitost, skupaj s PNZ svetovanje projektiranje, Kmetijskim inštitutom Slovenije in Gozdarskim inštitutom Slovenije. Podnebno ogledalo 2022 bo izšlo spomladi prihodnje leto. Metodologija za pripravo Podnebnega ogledala je bila razvita v okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050.

PODNEBNO OGLEDALO 2020

V Podnebnem ogledalu 2020 so predstavljene glavne ugotovitve spremljanja izvajanja ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP) v letu 2019. Kljub temu, da zaenkrat kaže, da se emisije TGP v sektorju neETS leta 2020 ne bodo povečale za več kakor 4 % glede na leto 2005 in bo cilj dosežen, to še ne pomeni dolgoročnega obvladovanja emisij. To bo še posebej pomembno za doseganje ciljev za leto 2030. Več si lahko preberete v:

  1. poročilu za širšo javnost z naslovom Cilji v letu 2020 so prvi mejnik na poti v podnebno nevtralno družbo,
  2. naslednjih zvezkih Podnebnega ogledala 2020: 

PODNEBNO OGLEDALO 2019

Ob izidu Podnebnega ogledala 2019 je bilo pripravljeno tudi poročilo za širšo javnost 2019 z naslovom Emisije toplogrednih plinov so se leta 2017 zmanjšale.

Podnebno ogledalo 2019 sestavlja več zvezkov:

PODNEBNO OGLEDALO 2018

Podnebno ogledalo 2018 najdete tukaj:

  • Zvezek 0: Povzetek za odločanje, kjer so izpostavljena glavna priporočila za izvajanje ukrepov za zmanjševanje emisij TGP iz OP TGP v prihodnjem letu; Podnebno_Ogledalo_2018_Zvezek0
  • Zvezek 1: Povzetek strokovnih podlag, v katerem so povzete vse glavne ugotovitve glede doseganja ciljev na področju zmanjševanja emisij TGP in izvajanja ukrepov iz OP TGP, vključno s priporočili za nadaljnje delo;Podnebno_Ogledalo_2018_Zvezek1
  • Zvezek 2: Kazalci za spremljanje izvajanja OP TGP, ki vključuje celotno analizo kazalcev izvajanja OP TGP za leto 2016, skupaj s preglednim prikazom kazalcev in kvalitativnih ocen glede doseganja njihovih ciljev in dolgoročnega obvladovanja emisij; Podnebno_Ogledalo_2018_Zvezek2
  • Zvezek 3: Pregled izvajanja ukrepov, kjer je po sektorjih predstavljeno izvajanje ukrepov iz OP TGP leta 2017 in njihovo predvideno izvajanje v letih 2018 in 2019, skupaj z njihovim financiranjem. Podatki o izvajanju so bili pridobljeni neposredno od pristojnih ministrstev in iz javno dostopnih virov; Podnebno_Ogledalo_2018_Zvezek3
  • Zvezek 4: Ukrep v središču – Energetska revščina, kjer je bila narejena podrobnejša analiza ukrepov URE in izrabe OVE v gospodinjstvih za ranljive skupine prebivalstva in pripravljena priporočila za nadaljnje delo; Podnebno_Ogledalo_2018_Zvezek4
  • Zvezek 5: Ukrep v središču – Električna mobilnost, v katerem je vključena podrobnejša analiza stanja na področju e-mobilnosti v Sloveniji in EU ter predlagani ukrepi za nadaljnji razvoj tega področja; Podnebno_Ogledalo_2018_Zvezek5
  • Zvezek 6: Ukrep v središču – Spodbujanje sistemov daljinskega ogrevanja, ki vključuje pregled stanja na področju daljinskega ogrevanja v Sloveniji, ukrepa, ki v OP TGP sicer ni vključen, je pa zlasti pomemben za doseganje sinergij podnebne politike z ukrepi varstva zraka; Podnebno_Ogledalo_2018_Zvezek6
  • Zvezek 7: Emisije TGP in sektor EU-ETS, kjer so za sektor, ki sicer ni vključen v OP TGP, je pa pomemben s stališča zmanjševanja emisij TGP, prvič pripravljeni kazalci ter pregled stanja in izvajanja ukrepov v tem sektorju. Podnebno_Ogledalo_2018_Zvezek7