Rezultati Slovenije

Oskrba z energijo

Cilj za leto 2020 je bil zadržati rast emisij v energetiki zunaj sheme EU-ETS tako, da se glede na leto 2005 ne bi povečale za več kot 6 %. Do leta 2030 je cilj zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v energetiki zunaj sheme EU-ETS za vsaj 34 % glede na leto 2005.

Emisije po Odločbi 406/2009/ES vključujejo emisije iz zgorevanja goriv v energetiki zunaj sheme ETS (proizvodnja električne energije in toplote), večino predstavljajo emisije v sistemih daljinskega ogrevanja in ubežne emisije. Delež emisij iz neETS energetike v skupnih emisijah neETS v letu 2020 znaša 5,2 %. V obdobju 2005−2020 so se emisije iz neETS energetike zmanjšale za 89 kt CO2 ekv oz. za 14,7 %. Do leta 2014 so se zmanjšale za 27 %, nato pa so se med letoma 2014 in 2017 enakomerno povečevale v povprečju s 6 % letnim prirastom. V letu 2018 so se povečale še za 1,4 %, leta 2019 pa so v primerjavi z letom poprej upadle za 2,9 % ter v letu 2020 ostale tako rekoč nespremenjene z doseženo vrednostjo 507,4 kt CO2 ekv, ki je za skoraj petino nižja od indikativnega sektorskega cilja za leto 2020, a še vedno za 73 kt CO2 ekv nad vrednostmi iz leta 2014, ko so bile v obravnavanem obdobju emisije najmanjše.

Pregled izvajanja instrumentov v energetiki neETS

Podrobnosti o izvajanju instrumentov za zmanjšanje emisij TGP v sektorju oskrbe z energijo so predstavljene v kataloških zapisih.

Več o stanju na področju zmanjševanja emisij TGP v sektorju stavbe, najdete v Zvezku 5 v poglavju 2.