Rezultati Slovenije

Odpadki

Cilji za leto 2020 je bil zmanjšanje emisij TGP glede na leto 2005 iz ravnanja z odpadki za 44 % in postopno uveljavljanje krožnega gospodarstva. Do leta 2030 je cilj zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz ravnanja z odpadki za vsaj 65 % glede na leto 2005.

Ravnanje z odpadki je leta 2020 predstavljalo 4,3-odstotni delež v emisijah neETS. Emisije so znašale 415 kt CO2 ekv in vključujejo odlaganje trdnih odpadkov s 50-odstotnim deležem ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda z 41-odstotnim deležem v emisijah iz ravnanja z odpadki. Preostanek emisij odpade na biološko obravnavo odpadkov ter termično obdelavo odpadkov. V celotnem obdobju, z izjemo v letih 2011 in 2015, so se emisije zmanjševale. V letu 2020 so emisije po zmanjšanju za 4,7 % dosegle najnižjo vrednost po letu 2005, in sicer za 46 % nižje emisije kot leta 2005, kar pomeni, da je bilo doseženo večje zmanjšanje od cilja (44 %). V prihodnje se bodo emisije zaradi zelo nizkih količin odloženih biorazgradljivih odpadkov ter izboljšanja čiščenja odpadnih voda še naprej zmanjševale, vendar bo za doseganje cilja leta 2030 potrebno zlasti na področju odpadnih voda dosledno izvajanje ukrepov. Poleg tega bo še naprej potrebno sektorju posvečati ustrezno pozornost tudi zaradi doseganja drugih ciljev na tem področju v luči krožnega gospodarstva ‒ povečanja deleža reciklaže, zmanjšanja količine odpadkov itd.

Pregled kazalcev in doseganja zastavljenih ciljev v letu 2020

Kazalec za odpadke je v celoti dostopen na spletni strani ARSO.

Pregled izvajanja ukrepov na področju odpadkov za leto 2020

Podrobnosti o izvajanju instrumentov za zmanjšanje emisij TGP v sektorju odpadki so predstavljene v kataloških zapisih.

Več o stanju na področju zmanjševanja emisij TGP v sektorju odpadki najdete v Zvezku 5 v poglavju 3.