Rezultati Slovenije

Stavbe

Cilj za leto 2020 je bil zmanjšanje emisij TGP v sektorju stavb za 53 % glede na leto 2005, za kar je bila potrebna celovita energetska prenova stavb in nadaljnja zamenjava kurilnega olja z nizkoogljičnimi viri energije. V prvi vrsti pa je bil to tudi ukrep za večjo gospodarsko rast. Do leta 2030 je cilj zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v široki rabi za vsaj 76 % glede na leto 2005.

Raba goriv v široki rabi (v gospodinjstvih, kmetijstvu − samo kmetijska mehanizacija in storitvenih dejavnostih) je v letu 2020 k emisijam neETS prispevala 13,8 %. Ta delež se je od leta 2005 zmanjšal za 9,3 odstotnih točk, od leta 2011 pa za 4,2 odstotne točke. Glede na leto 2019 so se emisije povečale za 0,1 %. V obdobju 2005−2020 so se emisije v široki rabi zmanjšale najbolj med vsemi sektorji, in sicer za 50,3 % oz. za 1.359 kt CO2 ekv, kar je posledica naložb v izboljšanje toplotne izolacije stavb in drugih ukrepov učinkovite rabe energije ter tudi zamenjave kurilnega olja z nizkoogljičnimi viri energije.

V emisije na področju stavb so vključene emisije iz rabe goriv v gospodinjstvih s 7,9-odstotnim deležem v skupnih emisijah TGP po Odločbi 406/2009/ES in emisije iz rabe goriv v institucionalnem in komercialnem sektorju s 3,4-odstotnim deležem v letu 2020. Skupaj so stavbe torej predstavljale 11,3 % vseh emisij neETS. Večina emisij nastaja pri rabi goriv za ogrevanje stavb, zato so emisije v posameznem letu odvisne tudi od podnebnih razmer. V letih 2015 in 2016 je v stavbah sicer prišlo do povečanja emisij za skupaj 15,6 %, v letih 2017 in 2018 pa so se emisije ponovno znatno zmanjšale (za 9,9 % oz. 10 % v primerjavi z letom prej) in v letih 2019 in 2020 pa so ostale skoraj nespremenjene v primerjavi z letom 2018. Da bi lahko dosegli ambiciozno zastavljene sektorske cilje do leta 2030, bo potrebno v stavbah zagotoviti kontinuiteto izvajanja in intenziviranje ukrepov.

Pregled kazalcev in doseganja zastavljenih ciljev v letu 2020

Kazalci za stavbe so v celoti dostopni na spletni strani ARSO.

Pregled izvajanja instrumentov v stavbah za leto 2020

Podrobnosti o izvajanju instrumentov za zmanjšanje emisij TGP v sektorju stavbe so predstavljene v kataloških zapisih.

Več o stanju na področju zmanjševanja emisij TGP v sektorju stavbe najdete v Zvezku 3.