Rezultati Slovenije

Stavbe

Cilj je zmanjšanje emisij TGP v sektorju stavb za 53 % do leta 2020 glede na leto 2005, za kar bo potrebna celovita energetska prenova stavb in nadaljnja zamenjava kurilnega olja z nizkoogljičnimi viri energije. V prvi vrsti pa je to tudi ukrep za večjo gospodarsko rast.

Raba goriv v široki rabi (v gospodinjstvih, kmetijstvu − samo kmetijska mehanizacija in storitvenih dejavnostih) je v letu 2019 k emisijam neETS prispevala 12,3 %. Ta delež se je od leta 2005 zmanjšal za 10,7 odstotnih točk, od leta 2011 pa za 5,7 odstotnih točk. Glede na leto 2018 so se emisije zmanjšale za 1,3 %. V obdobju 2005−2019 so se emisije v široki rabi zmanjšale najbolj med vsemi sektorji, in sicer za 50,6 % oz. za 1.367 kt CO2 ekv, kar je posledica investicij v izboljšanje toplotnih lastnosti stavb in drugih ukrepov učinkovite rabe energije ter tudi zamenjave kurilnega olja z nizkoogljičnimi viri energije.

V emisije na področju stavb so vključene emisije iz rabe goriv v gospodinjstvih s 7-odstotnim deležem v skupnih emisijah TGP po Odločbi 406/2009/ES in emisije iz rabe goriv v institucionalnem in komercialnem sektorju s 3,1-odstotnim deležem v letu 2019. Skupaj so stavbe torej predstavljale 10,1 % vseh emisij neETS. Večina emisij nastaja pri rabi goriv za ogrevanje stavb, zato so emisije v posameznem letu odvisne tudi od podnebnih razmer. V letih 2015 in 2016 je v stavbah sicer prišlo do povečanja emisij za skupaj 15,6 %, v letih 2017 in 2018 pa so se emisije ponovno znatno zmanjšale (za 9,9 % oz. 10 % v primerjavi z letom prej) in v letu 2019 ostale skoraj nespremenjene v primerjavi z letom 2018. Da bi dosegli ambiciozno zastavljen indikativen sektorski cilj, bo potrebno zagotoviti kontinuiteto izvajanja in intenziviranje ukrepov v tem sektorju.

Pregled kazalcev in doseganja zastavljenih ciljev v letu 2019 ter utemeljitve ocene perspektive doseganja cilja v letu 2020

Kazalci za stavbe so v celoti dostopni na spletni strani ARSO.

Pregled izvajanja instrumentov v stavbah

Podrobnosti o izvajanju instrumentov za zmanjšanje emisij TGP v sektorju stavbe so predstavljene v kataloških zapisih.

Več o stanju na področju zmanjševanja emisij TGP v sektorju stavbe najdete v Zvezku 3.