Rezultati Slovenije

Industrija

Cilj za leto 2020 je bil zmanjšanje emisij TGP glede na leto 2005 v industriji zunaj sheme EU-ETS za 42 % z ukrepi za prehod v konkurenčno nizkoogljično proizvodnjo. Do leta 2030 je cilj zmanjšanje emisij TGP za vsaj 43 % glede na leto 2005.

Emisije po Odločbi 406/2009/ES oz. emisije zunaj sheme za trgovanje z emisijami vključujejo emisije iz zgorevanja goriv v industriji in gradbeništvu, ki so leta 2020 predstavljale 7,1 %, ter procesne emisije, ki so predstavljale 5 % skupnih emisij neETS, skupaj torej 12,1 %. Ta delež se je v obdobju od leta 2011, ko je bil najmanjši, povečal za 2,4 odstotne točke, od leta 2005 pa se je zmanjšal, in sicer za 0,9 odstotnih točk.

V obdobju 2005−2020 so se emisije sicer znatno zmanjšale, in sicer za 338 kt CO2 ekv oz. za 22,2 %, vendar pa se v zadnjih šestih letih povečujejo in je bil zaostanek za indikativnim sektorskim ciljem OP TGP za leto 2020 skoraj 20 odstotnih točk. V letu 2020 so se emisije povečale le malenkostno, za 0,1 %, kar je tudi posledica izvajanja ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2.

Pregled kazalcev in doseganja zastavljenih ciljev v letu 2020

Kazalci za industrijo neETS so v celoti dostopni na spletni strani ARSO.

Pregled izvajanja instrumentov v industriji neETS v letu 2020

Podrobnosti o izvajanju instrumentov za zmanjšanje emisij TGP v sektorju industrija so predstavljene v kataloških zapisih.

Več o stanju na področju zmanjševanja emisij TGP v sektorju industrija najdete v Zvezku 5 v poglavju 1.