Rezultati lokalne skupnosti

Preglednik – orodje za načrtovanje

Z novim orodjem Preglednik občine dobijo vpogled v podatke in si lahko pomagajo pri projekcijah rabe energije in zmanjševanja emisij na področjih osebnih vozil in stavb.

Pri čem nam orodje Preglednik lahko pomaga?

Z novim orodjem Preglednik občine dobijo vpogled v podatke in si lahko pomagajo pri projekcijah rabe energije in zmanjševanja emisij na področjih osebnih vozil in stavb. S Preglednikom si lahko pomagajo tudi pri pripravi lokalnega energetskega koncepta občine ali trajnostnega energetsko podnebnega načrta v okviru Konvencije županov ter drugih razvojnih načrtov občin. Orodje temelji na izračunih, pripravljenih v okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050, ki so bili uporabljeni za Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije in Dolgoročno podnebno strategijo Slovenije do leta 2050.

Kaj je Preglednik?

Preglednik je računalniško orodje, ki omogoča vpogled v širok nabor podatkov o osebnih vozilih in stavbah po posameznih občinah. S tem orodjem si lahko pomagate pri razumevanju in doseganju projekcij rabe energije in zmanjševanja emisij do leta 2050.

Preglednik je v obliki dveh preglednic v formatu Microsoft Excel, ki sta namenjeni hitrem pregledu projiciranih parametrov kot so število, emisije, poraba energije ipd., za osebna vozila in stavbe na lokalnem nivoju.

Program na podlagi projekcij na nacionalni ravni, izbere in preračuna posamezne parametre, do leta 2050 za vsako občino v Sloveniji. Preračun predvideva enake predpostavke za vse občine (npr. glede izkoristkov, deležev vozil po vrsti pogona, rasti števila vozil ipd.).

Vabimo vas k uporabi Preglednika.

Kako uporabljamo Preglednik?

Orodje je narejeno v obliki dveh preglednic v formatu Microsoft Excel:

Obe tabeli lahko prenesete na svoj računalnik in ju pričnete takoj uporabljati.  Dodatno gradivo:

Za morebitna vprašanja nam pošljite na naslov: climatepath2050@ijs.si, lahko pa jih posredujete preko spletnega vprašalnika: preko spletnega vprašalnika.

Uporaba modula za stavbe

Osnovni pogled, ki ga vidi uporabnik, je pregledno okno s podatki in grafikoni. V poljih za izbor uporabnik izbere občino in skupino stavb, kot so: vse stavbe, eno- in dvostanovanjske stavbe, tri- in večstanovanjske stavbe, stavbe javne uprave idr..

Za izbrano občino in skupino stavb mu Preglednik grafično prikaže naslednje podatke:

  • Delež stavbnega fonda v občini glede na celotno Slovenijo in delež izbrane skupine stavb v celotnem stavbnem fondu Slovenije. Na grafu so poleg deleža navedene tudi tlorisne površine za te skupine stavb.
  • Ogrevanje in hlajenje. Grafikona prikazujeta skupne in specifične potrebe po energiji za ogrevanje in hlajenje stavb za izbrano skupino stavb in sicer za opazovani leti 2020 in 2050. Za leto 2020 je podana ocena, kolikšna bi bila tipična poraba te skupine stavb. Za leto 2050 je prikaza projekcija. Predvideva se, da bo večinski delež stavb celostno prenovljen, posledično bodo tudi potrebe po ogrevanju in hlajenju občutno manjše. Podana projekcija rabe energije je usklajena s projekcijami na nacionalni ravni.
  • Obdobje gradnje. Prikazana je starost lokalnega fonda, podana je površina glede na obdobje in sicer za tri skupine stavb z največjo tlorisno površino. Te so razvrščene glede na leto izgradnje v 6 kategorij, ki ustrezajo spremembam predpisov glede učinkovite rabe energije v Sloveniji (pred 1946, 1946 ‒ 1970, 1971 ‒ 1980, 1981 ‒ 2002, 2003 ‒ 2008, po 2008).
  • Energetska učinkovitost stavb je prikazana preko kazalnika potrebne toplote za ogrevanje (Qnh), s katerim razvrstimo po skupinah podobno energetsko učinkovite stavb. Prikazane s površine stavb razvrščene v tri kategorije: energetsko neučinkovite stavbe, energetsko učinkovite stavbe in zelo energetsko učinkovite stavbe. Grafi prikazujejo vse stavbe za tri skupine stavb z največjo tlorisno površino.
  • Potencial v sistemih daljinskega ogrevanja. Na podlagi predhodno izvedene prostorske analiza je prikazan tehnični potencial za razširitev obstoječih sistemov daljinskega ogrevanja ali izgradnjo novih sistemov v posameznih občinah. Ocenjen in predstavljen je potencial po treh kriterijih minimalnega letnega odjema toplote: 350 MWh/ha, 200 MWh/ha in 100 MWh/ha. Odjem je prikazan za tri kategorije stavb: eno-in dvostanovanjske stavbe, večstanovanjske stavbe in stavbe v storitvenih dejavnostih.

Poleg opisanih grafik (list Stavbe) je na voljo še list Podnebje. Tu uporabnik izbere slovensko regijo oz. celotno Slovenijo, prikaže pa se naslednje:

  • Temperaturni primanjkljaj v preteklem obdobju se za izbrano regijo prikaže grafično in sicer po letih v obdobju 2020 do 2017. Na sosednjem grafu sta prikazani povprečji za dve tridesetletni obdobji od 1961 do 1990 in od 1988 do 2017.
  • Projekcija temperaturnega primanjkljaja do leta 2050 je prikazana na spodnjem grafu in sicer za tipično mesto v posamezni regiji za presečna leta vsakih pet let.

Vsi podatki so agregirani na ravni občin in ne vsebujejo osebnih podatkov.

Uporaba modula za osebna vozila

Osnovni pogled, ki ga vidi uporabnik, je pregledno okno s podatki in grafikoni. 

V tabeli Osebna vozila (OsebnaVozila.xlsx) so prikazane statistike osebnih vozil po posameznih občinah v letu 2017 in projekcije do leta 2055.

Pri tem lahko uporabnik izbere ime občine in presečno leto (od 2020 do 2055 v korakih po 5).  Preglednik mu poda predvideno število avtomobilov v občini, povprečno prevoženo razdaljo (na osebno vozilo; enako za vse avtomobile v RS), skupno prevoženo razdaljo vseh osebnih vozil v občini, povprečno specifično porabo na osebno vozilo in skupno porabo energije za osebni promet, povprečno in skupno emisijo CO2.

Grafično so predstavljeni še naslednji podatki in razdeljeni med posamezne tipe pogona: število osebnih vozil, skupna poraba energije in skupne emisije, predstavljene pa so tudi vrednosti specifične porabe goriva in emisij CO2.

Nadalje orodje Preglednik v Scenariju I omogoča tudi spremembo povprečne prevožene razdalje. To uporabimo na primer, če posamična občina z dodatnimi aktivnostmi trajnostne mobilnosti zmanjšuje povprečno prevoženo razdaljo napram slovenskemu povprečju. Rezultat je prilagojen preračun skupne prevožene razdalje, specifične in skupne porabe energije in skupne emisije CO2. Izračun se nanaša na že prej izbrano leto

Preglednice z osnovnimi parametri so priložene za zagotavljanje transparentnosti. Poleg interaktivne datoteke je dodana še datoteka s preglednicami (OsebnaVozila_Preglednice.xlsx), kjer so nanizani vsi podatki, ki so uporabljeni za analizo v interaktivnem delu. Ti podatki so na voljo uporabniku, da jih nadaljnje obdeluje in uporablja.

Vsi podatki so agregirani na ravni občin in ne vsebujejo osebnih podatkov.