Rezultati Slovenije

Kmetijstvo

Cilj za leto 2020 je bil obvladovanje emisij TGP v kmetijstvu na ravni do največ +5 % glede na leto 2005 ob hkratnem povečanju samooskrbe Slovenije s hrano. Do leta 2030 je cilj zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v kmetijstvu za vsaj 1 % glede na leto 2005.

Emisije TGP v IPCC sektorju kmetijstvo so leta 2020 predstavljale 17,7 % v skupnih emisijah TGP po Odločbi 406/2009/ES (9,7 % fermentacija v prebavilih, 3,2 % ravnanje z gnojem, 4,8 % kmetijska zemljišča) in so bile po deležu drugi sektor za prometom. Po letu 2005 smo sprva zabeležili dvoletno rast, do leta 2013 je sledilo obdobje zmanjševanja emisij, zatem do leta 2016 triletna rast. Po letu 2016 so se emisije ponovno nekoliko zmanjšale. V letu 2020 so emisije znašale 1.724 kt CO2 ekv, kar je na ravni izhodiščne vrednosti v letu 2005 (indeks 1,00) in za 5,0 odstotnih točk manj od ciljne vrednosti za leto 2020.

Pregled kazalcev in doseganja zastavljenih ciljev v letu 2020

Kazalci za kmetijstvo so v celoti dostopni na spletni strani ARSO.

Pregled izvajanja instrumentov v kmetijstvu za leto 2020

Podrobnosti o izvajanju instrumentov za zmanjšanje emisij TGP v sektorju kmetijstvo so predstavljene v kataloških zapisih.

Več o stanju na področju zmanjševanja emisij TGP v sektorju kmetijstvo najdete v Zvezku 4.