Rezultati Slovenije

Kmetijstvo

Cilj v kmetijstvu je obvladovanje emisij TGP na ravni do največ +5 % do leta 2020 glede na leto 2005 ob hkratnem povečanju samooskrbe Slovenije s hrano.

Emisije TGP v IPCC sektorju kmetijstvo so leta 2019 predstavljale 15,9 % v skupnih emisijah TGP po Odločbi 406/2009/ES (8,7 % fermentacija v prebavilih, 2,9 % ravnanje z gnojem, 4,3 % kmetijska zemljišča) in so bile po deležu drugi sektor za prometom. Po letu 2005 smo sprva zabeležili dvoletno rast, do leta 2013 je sledilo obdobje zmanjševanja emisij, zatem do leta 2016 triletna rast. Po letu 2016 so se emisije ponovno nekoliko zmanjšale. V letu 2019 so emisije znašale 1.718 kt CO2 ekv, kar je na ravni izhodiščne vrednosti v letu 2005 (indeks 1,00) in za 5,0 odstotnih točk manj od ciljne vrednosti za leto 2020. Gibanje emisij sektorja kmetijstvo je skladno z zastavljenim ciljem.

Pregled kazalcev in doseganja zastavljenih ciljev v letu 2019 ter utemeljitve ocene perspektive doseganja cilja v letu 2020

Kazalci za kmetijstvo so v celoti dostopni na spletni strani ARSO.

Pregled izvajanja instrumentov v kmetijstvu

Podrobnosti o izvajanju instrumentov za zmanjšanje emisij TGP v sektorju kmetijstvo so predstavljene v kataloških zapisih.

Več o stanju na področju zmanjševanja emisij TGP v sektorju kmetijstvo najdete v Zvezku 4.