Rezultati Slovenije

Promet

Cilj za leto 2020 je bil zmanjšanje emisij TGP za 9 % glede na leto 2008 z uveljavljanjem trajnostnega prometa oz. zadržati emisije tako, da povečanje glede na leto 2005 ne bo preseglo 27 %. Do leta 2030 je cilj zadržati emisije tako, da se ne bodo povečale za več kakor 12 % glede na leto 2005.

Sektor promet predstavlja daleč največji vir, v letu 2020 kar 47 %, emisij TGP po Odločbi 406/2009/ES. Delež sektorja je bil še leta 2005 samo 38-odstoten. Večina emisij je iz cestnega prometa. Promet je, poleg kmetijstva, edini sektor, v katerem so se emisije v obdobju 2005−2019 povečale, in sicer za 175 kt CO2 ekv oz. za 4 %. V ostalih sektorjih skupaj so se emisije v istem obdobju zmanjšale za 2.136 kt CO2 ekv. V letu 2020 so se emisije v prometu glede na prejšnje leto zmanjšale za 18,7 %, glede na leto 2018 pa za 21,6 %. Nižje emisije v letu 2020 so predvsem posledica velikega zmanjšanja prometne aktivnosti zaradi sprejetih ukrepov ob epidemiji COVID-19, v manjši meri pa tudi zaradi upočasnitve rasti domačega potniškega in tovornega prometa, povečanja učinkovitosti vozil ter povečanja deleža biogoriv v pogonskih gorivih v prometu, kar lahko pripišemo izvajanju ukrepov, ter tudi nižje prodaje goriv tujim vozilom.

Pregled kazalcev in doseganja zastavljenih ciljev v letu 2020

Kazalci za promet so v celoti dostopni na spletni strani ARSO.

Pregled izvajanja instrumentov v prometu za leto 2020

Podrobnosti o izvajanju instrumentov za zmanjšanje emisij TGP v sektorju promet so predstavljene v kataloških zapisih.

Več o stanju na področju zmanjševanja emisij TGP v sektorju promet najdete v Zvezku 2.