Rezultati Slovenije

Promet

Cilj je zmanjšanje emisij TGP za 9 % do leta 2020 glede na leto 2008 z uveljavljanjem trajnostnega prometa oz. zadržati emisije tako, da povečanje glede na leto 2005 ne bo preseglo 27 %.

Sektor promet predstavlja daleč največji vir, v letu 2019 kar 52,1 %, emisij TGP po Odločbi 406/2009/ES. Delež sektorja je bil še leta 2005 samo 38-odstoten. Večina emisij je iz cestnega prometa. Promet je, poleg kmetijstva, edini sektor, v katerem so se emisije v obdobju 2005−2019 povečale, in sicer za 1.228 kt CO2 ekv oz. za 27,9 %. V ostalih sektorjih skupaj so se emisije v istem obdobju zmanjšale za 2.102 kt CO2 ekv. V letu 2019 so se emisije v prometu glede na prejšnje leto zmanjšale za 3,6 %, glede na leto 2017 pa za 3,9 %. Nižje emisije so posledica upočasnitve rasti domačega potniškega in tovornega prometa, povečanja učinkovitosti vozil ter povečanja deleža biogoriv v pogonskih gorivih v prometu, kar lahko pripišemo izvajanju ukrepov ter tudi nižje prodaje goriv tujim vozilom.

Pregled kazalcev in doseganja zastavljenih ciljev v letu 2019 ter utemeljitve ocene perspektive doseganja cilja v letu 2020

Kazalci za promet so v celoti dostopni na spletni strani ARSO.

Pregled izvajanja instrumentov v prometu

Podrobnosti o izvajanju instrumentov za zmanjšanje emisij TGP v sektorju promet so predstavljene v kataloških zapisih.

Več o stanju na področju zmanjševanja emisij TGP v sektorju promet najdete v Zvezku 2.