Rezultati Slovenije

Podnebna pot 2050

Za pripravo Dolgoročnih podnebnih strategij Slovenije do leta 2050 in drugih strateških dokumentov Slovenija potrebuje projekcije, ki pomagajo začrtati pot v podnebno nevtralnost.

Projekt LIFE Podnebna pot 2050 podpira izvajanje Pariškega sporazuma v Sloveniji.

V okviru projekta LIFE podnebna pot 2050 smo pripravili projekcije emisij toplogrednih plinov za Slovenijo do leta 2050. Sistematično smo raziskali, kako lahko vplivamo na prihodnje emisije. Vrsto kompleksnih dejavnikov smo združili v pregledne scenarije.

Podpora za odločanje

Projekcije so koristno orodje za odločevalce in vse deležnike, ki pri odločanju sodelujejo.  Izračuni  dajo vpogled v vplive različnih odločitev na dogajanje v prihodnosti.  Upoštevali smo sedanje stanje (npr. stavbnega fonda), možne ukrepe (npr. celovite energetske prenove stavb, zamenjavo fosilnih z obnovljivimi viri energije) ter dosegljive oz. izvedljive scenarije (npr. letno prenovljene stavbne površine) ter izračunali učinke teh scenarijev v prihodnje: emisije toplogrednih plinov, rabo energije,  emisije škodljivih snovi v zrak (NOx, SO2, NMVOC, PM10), potrebne investicije, prihranke pri stroških za energije idr.  Podobno smo ocenili scenarije za vse sektorje z emisijami TGP: promet, oskrba z energijo, industrija, široko rabo (stavbe idr.), kmetijstvo, ravnanje z odpadki in rabo tal, sprememba rabe tal in gospodarjenje z gozdovi. Energijo in emisije smo ocenjevali za obdobje do 2050, finančne tokove pa podrobno do leta 2030.

Projekcije so bile uporabljene v ključnih strateških dokumentih

Osnovni namen projekcij, pripravljenih v okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050, je omogočiti odločanje o dolgoročnih ciljih in usmeritvah podnebne politike v Sloveniji in pripravo uradnih dokumentov. Rezultati analize scenarijev so bili uporabljeni kot podlaga za Celoviti nacionalni energetskem in podnebnem načrtu Republike Slovenije, ki ga je sprejela Vlada RS februarja 2020, in Resolucijo o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050, ki jo je sprejel Državni zbor RS julija 2021.  Poleg tega se projekcije uporablja za pripravo sektorskih dokumentov: že sprejete Dolgoročne strategija energetske prenove stavb do leta 2050 in  Nacionalnega programa nadzora nad onesnaževanjem zraka , ki je v pripravi.

Ključni rezultati

Rezultati analize so objavljeni v poročilu Povzetek analize scenarijev za odločanje o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050. Proučili smo različne scenarije s katerimi bo mogoče do leta 2050 doseči neto ničelne emisije, in jih primerjali s scenariji, ki imajo nekoliko nižje cilje za zmanjševanje emisij TGP. Do cilja podnebne nevtralnosti vodijo različne poti, a namen analize ni bil izbrati poti do leta 2050, temveč ugotoviti, kako ambiciozen cilj si lahko zastavimo.  Scenarije smo  ovrednotili, kot že omenjeno glede okoljskih, makroekonomskih, sektorskih in drugih koristi.  Ključni rezultati analize scenarijev  kažejo na to:

 • da imamo Slovenci možnost, da si zastavimo ambiciozen cilj doseči podnebno nevtralnost do leta 2050
 • da lahko cilj dosežemo z več scenariji, torej lahko izbiramo med različnim potmi do cilja
 • in ob tem  spoštujemo sektorske cilje, kot so zanesljivost oskrbe z energijo, varne hrane, razvojne cilje gozdarstva in druge.

Strokovne podlage so tudi pokazale, katere vse pomembne odločitve bo potrebno sprejeti na poti do cilja, to so med drugimi izbira energetske mešanice, obvladovanje obsega prometa idr.  Poznavanje dejavnikov prihodnjih emisij, ki smo jih proučili s projekcijami, bo zelo važno tudi za razpravo o zaostrovanju srednjeročnih ciljev in ambicij.

Posvetovanja o analizi

Analiza je potekala v več korakih, ki so omogočali interakcijo z odločevalci in vsemi deležniki. V ta namen smo v času priprave analize izvedli vrsto posvetovanj in sicer.

O potencialih za zmanjšanje emisij TGP:

 • Izpusti emisij v kmetijstvu-stanje, dejavniki in ocenjevanje emisij
 • Emisije TGP v kmetijstvu
 • Model LULUCF in njegove predpostavke
 • Potenciali za zmanjševanje emisij na področju e-mobilnosti
 • Trajnostna mobilnost in ravnanje uporabnikov-ukrepi za spodbujanje javnega potniškega prometa
 • Potenciali plitve geotermalne energije 
 • Izkoriščanje trde biomase v energetske namene in potenciali do leta 2050
 • Prihodnost zemeljskega plina in razvoj podnebno nevtralnih nadomestnih goriv
 • Financiranje in načrtovanje sistemov daljinskega ogrevanja
 • Finančne spodbude za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v gospodarstvu
 • “Perspektive energetskega pogodbeništva in financiranje prenove stavb v Sloveniji v obdobju 2020-2030«
 • Možnosti za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine v obdobjih do leta 2030 in do leta 2050
 • Energetska revščina

ključnih zunanjih dejavnikih, ki vplivajo na prihodnje emisije:

 • Projekcije cen energije
 • Projekcije BDP
 • Projekcije prometnega dela

O oblikovanju scenarijev in kriterijev za njihovo ocenjevanje:

 • Predstavitev obstoječih projekcij emisij toplogrednih plinov in oblikovanje kriterijev za primerjavo scenarijev 
 • Priprava Dolgoročne strategije za nizke emisije-določitev analize
 • Postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) in vrednotenje scenarijev
 • Pregled rezultatov dosedanjih strateških presoj vplivov na okolje za hidroelektrarne in vetrne elektrarne
 • Podnebna nevtralnost – od vprašanja “ali” k vprašanju “kako”Posvet o dolgoročni podnebni strategiji za Slovenijo 
 • Financiranje prehoda v nizkoogljično družbo
 • Podnebna strategija v luči lokalnih izzivov

O rezultatih analiz:

Poročila in objave

Izdelanih je bila tudi vrsta podpornih analiz, ki so dokumentirane v poročilih in v objavah rezultatov v strokovnih, znanstvenih in poljudnih publikacijah: Povzetek analize scenarijev za odločanje o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050.

Druga poročila in objave v Knjižnici.